พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ติ้บมา
ผกก.สภ.นาหวาย

: สภ.นาหวาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรสันทราย เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วย ความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน


พันธกิจ
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ***2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ***3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ***4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม ***5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ***6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ***7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน


ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา สถานีตำรวจภูธรนาหวาย เดิมตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 ที่บริเวณหมู่บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน มีหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก ตำแหน่งระดับ ผบ.หมู่ คือ ส.ต.อ มา เรือนแก้ว จนถึงระดับ ผกก.คือ ถึง พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ติ้บมา จำนวน 36 ท่าน ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการแบบคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง บ้านพักอาศัยแบบห้องแถวชั้นประทวน จำนวน 3 หลัง 10 ห้อง บ้านพักชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 หลัง

171 หมู่ 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว.จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053-210555   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top